منتخبین شوراهای دانش‌آموزی مدارس ۱۴۰۱-۱۴۰۰

نمایش ۱ - ۲۵ از ۵۴

نام دبیرستانکد دبیرستانسمت دانش‌آموز در شورای دانش‌آموزی دبیرستاننام و نام خانوادگینام پدرتلفن همراه (متصل به شاد)پایه تحصیلیرشته تحصیلی
حجاب۹۵۰۹۹۰۶۴نـایـب رئـیـسآرزو طالعیحمید۰۹۱۳۰۷۳۱۵۰۹هشتممتوسطه اول
حجاب۹۵۰۹۹۰۶۴رئـیـسفاطمه مقامیحمید رضا۰۹۹۱۹۲۰۶۱۱۵نهممتوسطه اول
رضوان۹۵۰۹۹۰۵۸نـایـب رئـیـسنگار کریمی زریگانیمحمد حسین۰۹۹۱۳۷۰۷۴۰۷نهممتوسطه اول
رضوان۹۵۰۹۹۰۵۸رئـیـسدینا کاظم پورغلامرضا۰۹۱۳۷۲۳۵۰۱۹نهممتوسطه اول
مهدیه۹۵۰۹۹۰۶۰نـایـب رئـیـسنگارحسن زادهمحمد۰۹۳۰۷۲۹۷۷۴۴هشتمهفتم
مهدیه۹۵۰۹۹۰۶۰رئـیـسنازنین فتوحیمحمدجواد۰۹۱۳۵۱۵۹۸۴۷هشتمپایه نهم
نمونه امام رضا علیه السلام۹۵۰۴۵۹۹۵نـایـب رئـیـسمعراج رنجبر بافقیاکبر۰۹۲۲۴۱۸۷۱۸۰دهمعلوم تجربی
نمونه امام رضا علیه السلام۹۵۰۴۵۹۹۵رئـیـسمحمد جواد عسکری باقر آبادیمحمدرضا۰۹۱۳۵۱۵۴۱۳۵یازدهمریاضی فیزیک
بهار علم آموزان۹۵۱۴۲۵۰۸نـایـب رئـیـسبی نظیر آقائی میبدیمحمود۰۹۱۳۵۳۶۹۹۲۰هشتممتوسطه اول
بهار علم آموزان۹۵۱۴۲۵۰۸نـایـب رئـیـسبی نظیر آقائی میبدیمحمود۰۹۱۳۵۳۶۹۹۲۰هشتممتوسطه اول
بهار علم آموزان۹۵۱۴۲۵۰۸رئـیـسفاطمه حبیبیان بافقیعلی۰۹۹۱۱۸۸۹۷۵۱هشتممتوسطه اول
ادب۹۶۰۲۱۸۶۸نـایـب رئـیـسفاطمه سادات حسینیسید هاشم۰۹۱۷۲۷۲۴۴۹۱یازدهمعلوم تجربی
ادب۲۶۰۲۱۸۶۸رئـیـسمهدیه ملاحسینیجواد۰۹۹۴۵۱۵۳۰۳۰دهمعلوم انسانی
شهید بهشتی۹۵۰۹۹۰۸۸نـایـب رئـیـسطاها ابوالحسنیعلی۰۹۱۳۷۳۳۶۴۵۷هشتممتوسطه
شهید بهشتی۹۵۰۹۹۰۸۸رئـیـسپارساپورمیرزاییعلی۰۹۹۴۴۶۸۵۴۰۱نهممتوسطه اول
دبیزستان نبوت۹۵۰۹۹۰۵۳نـایـب رئـیـسزینب شاهیعبدالحسین۰۹۹۲۳۰۱۲۹۱۱هشتممتوسطه اول
دبیزستان نبوت۹۵۰۹۹۰۵۳رئـیـسعطیه السادات حسینیسید جلال۰۹۱۳۸۵۶۹۸۶۹نهممتوسطه اول
شرف۷۸۷۰۹۴۰۵رئـیـسمهتاب حاجی حسینیمحمدرضا۰۹۱۳۵۲۶۵۳۹۲یازدهمعلوم تجربی
شرف۷۸۷۰۹۴۰۵نـایـب رئـیـسسکینه برزگری بافقیحسین۰۹۹۰۱۶۴۱۷۵۵یازدهمعلوم تجربی
شرف۷۸۷۰۹۴۰۵رئـیـسمهتاب حاجی حسینیمحمدرضا۰۹۳۳۵۴۲۶۱۸۱یازدهمعلوم تجربی
اباذر۹۵۰۹۹۰۹۴نـایـب رئـیـسمحمد صادق دهقازادهمحمد۰۹۱۳۹۵۳۳۷۷۸هشتممتوسطه اول
اباذر۹۵۰۹۹۰۹۴رئـیـسعلی محمد رایگاناحمد۰۹۱۳۷۲۳۲۸۱۱هشتممنوسطه اول
هنرستان عصمتیه۹۶۰۸۴۵۳۳نـایـب رئـیـسرقیه السادات ترابیسید احمد۰۹۱۴۰۶۹۱۰۹۴یازدهمحسابداری
هنرستان عصمتیه۹۶۰۸۴۵۳۳رئـیـسفاطمه السادات حسینی پورسید علی اکبر۰۹۹۳۹۱۶۸۷۴۴یازدهمحسابداری
هنرستان کاردانش هدف۷۸۷۰۲۱۰۲نـایـب رئـیـسالهام کارگرعلی۰۹۹۱۲۳۹۱۱۷۸یازدهممحتوای الکترونیک
نام دبیرستانکد دبیرستانسمت دانش‌آموز در شورای دانش‌آموزی دبیرستاننام و نام خانوادگینام پدرتلفن همراه (متصل به شاد)پایه تحصیلیرشته تحصیلی